Štipendiá Milana Hodžu 2013

Aj tento rok Sučany Alumni poskytne minimálne jedno Štipendium Milana Hodžu, aby umožnilo aspoň jednému nadanému žiakovi štart do štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch bez finančných problémov. Viac informácií o projekte Štipendií Milana Hodžu nájdete tu.

Prihláška na Štipendium Milana Hodžu 2013 na stiahnutie tu.

Termín podania prihlášok na Štipendium Milana Hodžu 2013 je 31. máj 2013. Vyplnené prihlášky nám posielajte buď naskenované na sucany.alumni@gmail.com, prípadne ich pošlite poštou na adresu Sučany Alumni uvedenú v prihláške.


Podmienky a spôsob výberu

Hlavnou podmienkou je prijatie žiaka do prvého ročníka gymnázia. Každý riadne prijatý žiak pri zápise obdrží, resp. má možnosť stiahnuť si, vyplniť a zaslať prihlášku. Štipendium vo výške do 600 € poskytuje finančnú náhradu a je určené na ubytovanie, študijné náklady, cestovné a stravné náklady.
Komisia zložená z absolventov gymnázia prihliada na nasledovné kritériá pridelenia štipendia:
  – ekonomická situácia kandidáta a pomery v rodine (30 %),
  – dosiahnuté študijné výsledky kandidáta (30 %),
  – mimoškolská činnosť kandidáta (30 %),
  – iné okolnosti (napr. vzdialenosť trvalého bydliska od školy a pod., 10 %).

Sučany Alumni v prípade potreby pozve vybraných kandidátov na osobné/telefonické pohovory.


Tu si môžete pozrieť aj promočnú brožúru o škole.


Zároveň vyzývame absolventov, žiakov, zamestnancov školy a ich rodinných príslušníkov, aby podporili pokračovanie projektu štipendií zaplatením si členského na školský rok 2012/13. Ďakujeme za podporu!

Pridajte Komentár